Regulamin sklepu

§1
Informacje ogólne

1) Właścicielem i administratorem serwisu internetowego https://fizjopersonalny.sklep.pl jest firma Łukasz Kaleńczuk – FizjoPersonalny z siedzibą w Warszawie (ul. Wrzeciono 63A/2b, 01-950 Warszawa), identyfikująca się numerem identyfikacji podatkowej 7642469920 oraz numerem REGON 366463541.
2) Kontakt ze Sprzedającym możliwy jest za pośrednictwem telefonu (+48 790 898 938) lub poczty elektronicznej (lukasz@fizjopersonalny.pl).
3) W Regulaminie używane pojęcia rozumie się sposób następujący:
a) Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub podmiot nie posiadający osobowości prawnej, dokonujący zakupu Produktu w Sklepie na własny użytek (bez dalszej odsprzedaży);
b) Konsument – Klient będący osobą fizyczną, nabywający Produkt u Sprzedającego za pośrednictwem Sklepu w celach niezwiązanych bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;
c) Konto – konto w Sklepie dobrowolnie udostępniane Klientowi po skutecznym procesie rejestracji, umożliwiające korzystanie z jego funkcjonalności;
d) Newsletter – usługa okresowej wysyłki wiadomości na adres poczty elektronicznej Klienta, podany w trakcie składania zamówienia lub w specjalnym formularzu;
e) Produkt – produkt wirtualny, towar fizyczny dostępne w ofercie Sprzedającego, możliwe do nabycia za pośrednictwem Sklepu;
f) Regulamin – regulamin obowiązujący w Sklepie;;
g) Serwis – serwis internetowy umieszczony w domenie https://fizjopersonalny.sklep.pl;
h) Sprzedający – właściciel i administrator Sklepu;
i) Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem https://fizjopersonalny.sklep.pl za pośrednictwem którego oferowana jest sprzedaż Produktów;
j) Umowa – umowa kupna-sprzedaży zamówionego Produktu;
k) Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

§2
Realizacja zamówienia

1) Korzystanie ze Sklepu oraz realizacja zamówień wymaga od Klienta rejestrowania Konta w Sklepie. Klient zobowiązany jest do podania danych niezbędnych do korzystania ze Sklepu oraz realizacji zamówienia.
2) Klient może składać zamówienia na Produkt dostępny w asortymencie Sprzedającego przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
3) Złożenie zamówienia na Produkt wymaga przejścia przez następujący proces:
a) wybranie Produktu poprzez kliknięcie w reprezentującą go grafikę a następnie przycisk „dołącz teraz”, „dodaj do koszyka” lub „kup teraz”;
b) dodanie Produktu do koszyka (w razie potrzeby Klient może powtarzać tę czynność z innymi Produktami);
c) określenie ilości Produktu (domyślna wartość to: „1”);
d) wprowadzenie kodu kuponu rabatowego (jeśli Klient taki kupon posiada);
e) przejście do strony płatności;
f) podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia, tj. imię oraz adres poczty elektronicznej. Jeśli Klient chce otrzymać fakturę do zamówienia, zobowiązany jest podać pełne dane firmy (nazwa, adres siedziby, numer NIP) w oknie „Dodatkowe informacje”. Po opłaceniu zamówienia i wydrukowaniu paragonu z kasy fiskalnej nie ma możliwości otrzymania faktury, jeśli wcześniej nie podano ww. danych;
g) wybranie sposobu płatności;
h) złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem oraz jego akceptacji w celu realizacji zamówienia przez Sprzedającego;
i) potwierdzenia złożenia zamówienia poprzez kliknięcie w przycisk „REALIZUJĘ ZAMÓWIENIE”.
4) Klient zostaje powiadomiony o przyjęciu zamówienia do realizacji poprzez otrzymanie wiadomości na adres poczty elektronicznej podany podczas składania zamówienia. Jeżeli Produkt jest niedostępny lub realizacja zamówienia jest niemożliwa z innych przyczyn, Klient zostanie powiadomiony niezwłocznie o braku możliwości realizacji zamówienia.
5) Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
6) Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po otrzymaniu przez Sprzedającego zapłaty za zamówienie.

§3
Ceny

1) Ceny Produktów podane w Sklepie są cenami brutto i wyrażone są w złotych polskich. Ceny nie zawierają kosztów dostawy.
2) Ostateczną ceną wiążącą jest cena Produktu podana w Sklepie w chwili finalizacji zamówienia przez Klienta. Jest ona również wskazana w wiadomości potwierdzającej złożenie zamówienia. Informacja na temat całkowitej kwoty do zapłaty z ewentualnym kosztem dostawy Produktu, przedstawiana jest po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia oraz formy płatności.
3) Sprzedający jest uprawniony do zmiany cen Produktów dostępnych w Sklepie. Powyższe nie dotyczy ceny Produktów zamówionych przez Klienta oraz przekazanych do realizacji zamówienia.


§4
Obsługa i formy płatności

1) Zapłaty za Produkty zamówione w Sklepie, Klient może dokonać za pośrednictwem platformy Paynow obsługiwanej przez mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Senatorska 18, 00-082 Warszawa), zarejestrowany pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej 5260215088.
2) Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.
3) Klient ma do dyspozycji następujące formy płatności:
a) płatność BLIK
b) płatność przelewem internetowym
c) płatność kartą płatniczą (Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronin, Maestro)
d) płatność za pośrednictwem Google Pay

§5
Warunki realizacji zamówienia

1) Klient ma prawo do dokonania zmian w zamówieniu w trakcie jego realizacji w zakresie zmiany dotyczących faktury oraz danych do wysyłki. W tym celu niezbędny jest niezwłoczny kontakt ze Sprzedającym, tak aby możliwe było wprowadzenie zgłaszanych zmian.
2) Czas realizacji zamówień zawierających Produkty fizyczne wynosi od 1 do 3 dni roboczych, liczonych od dnia zaksięgowania należnej sumy za złożone zamówienie na koncie Sprzedającego.
3) Przez dzień roboczy rozumie się każdy dzień za wyjątkiem sobót, niedziel, świąt oraz innych dni wolnych od pracy, w tym dni urlopowych Sprzedającego. W zamówieniach złożonych do godziny 15:00 okres realizacji zamówienia (liczony w pełnych dniach roboczych) rozpoczyna się od momentu jego złożenia. W przypadku zamówień, które wpłyną do Sprzedającego po godzinie 15:00, okres realizacji zamówienia jest liczony od następnego dnia roboczego. Termin realizacji nie uwzględnia czasu dostawy przesyłki do Klienta.
4) Poszczególne produkty wirtualne (voucher) posiadają wskazany przez Sprzedającego termin ważności, który naliczany jest od momentu zaksięgowania pieniędzy za dany Produkt na koncie Sprzedającego. Terminy ważności są niemodyfikowalne i niezależne od świąt, dni wolnych od pracy.

§6
Reklamacje

1) W sytuacji gdy sprzedaż Produktów za pośrednictwem Sklepu dokonywana przez Sprzedającego jest niezgodna z postanowieniami Regulaminu oraz przepisów powszechnie obowiązującego prawa, a także ewentualnych indywidualnych ustaleń poczynionych między stronami, Klient ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.
2) Korzystając z rękojmi Klient może, na zasadach oraz w terminie określonych w Kodeksie cywilnym:
a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny;
b) przy wadzie istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;
c) żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
d) żądać usunięcia wady.
3) Reklamacja na podstawie rękojmi powinna być zgłoszona przez Klienta do Sprzedającego za pośrednictwem:
a) poczty tradycyjnej na adres podany w §1 ust. 1 Regulaminu;
b) poczty elektronicznej na adres lukasz@fizjopersonalny.pl.
4) Formularz zgłoszenia reklamacyjnego (załącznik 1) powinien zawierać:
a) imię i nazwisko Klienta;
b) adres poczty elektronicznej;
c) adres korespondencyjny;
d) nazwę produktu do którego odnosi się zgłoszenie reklamacyjne;
e) numer zamówienia;
f) zwięzły opis reklamacji, w tym zarzutów stawianych wobec sprzedaży dokonywanej przez Sprzedającego;
g) oświadczenie lub właściwe żądanie zgodnie z pkt. 2 powyżej.
5) Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie wadliwego towaru do Sprzedającego, Klient jest zobowiązany dostarczyć towar na koszt Sprzedającego, na adres: Paczkomat WAW482M – https://inpost.pl/paczkomat-warszawa-waw482m-lindego-paczkomaty-mazowieckie.
6) Reklamacja jest rozpatrywana przez Sprzedającego w terminie 21 dni od jej zgłoszenia.
7) Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta, a w przypadku gdy reklamacja wpłynęła listownie, na adres korespondencyjny Klienta.

§7
Odstąpienie od umowy

1) Klient będący Konsumentem, jest uprawniony do odstąpienia od Umowy zawartej ze Sprzedającym za pośrednictwem zakupu Produktu w Sklepie, bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy.
2) Odstąpienie od Umowy jest możliwe na drodze jednoznacznego oświadczenia, które zostaje złożone za pośrednictwem:
a) poczty tradycyjnej na adres podany w §1 ust. 1 Regulaminu;
b) poczty elektronicznej na adres lukasz@fizjopersonalny.pl.
3) Do zachowania 14 dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
4) Klient będący Konsumentem może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Skorzystanie ze wzoru formularza odstąpienia od umowy nie jest obowiązkowe.
5) Zgodnie z art. 38 pkt 3, 5, 6 Ustawy, Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy jeśli:
a) świadczenie Sprzedającego na rzecz Klienta obejmuje zlecenie produktu spersonalizowanego;
b) przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
c) przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
6) Klient będący Konsumentem, który odstąpił od umowy ma obowiązek zwrócić zakupione Produkty, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
7) Bezpośredni koszt zwrotu Produktu w wyniku odstąpienia od Umowy ponosi Klient.
8) Zgodnie z art. 34 ust 4 Ustawy, Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter, cech i funkcjonowania rzeczy. Klienci niebędący Konsumentami ponoszą odpowiedzialność na zasadach ogólnych.

§8
Zwrot należności

1) Sprzedający dokona zwrotu niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni w przypadku uznania reklamacji i braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny.
2) W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy, Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, dokona zwrotu Konsumentowi wszystkich dokonanych przez niego płatności, w tym kosztów dostarczenia Produktu z zastrzeżeniem §6 ust. 3. Sprzedający może jednak wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
3) Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
4) Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§9
Dane osobowe

1) Sprzedający jako administrator danych osobowych Klienta, oświadcza, że dane osobowe Klienta będą przetwarzane w celu realizacji zamówień złożonych przez Klienta.
2) Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
3) Klient posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawienia.
4) Dane osobowe Klienta będą wykorzystywane doraźnie i przetwarzane wyłącznie na potrzeby realizacji zawieranych umów.
5) Sprzedający przekazuje dane osobowe Klientów dokonujących płatności za pośrednictwem platformy Paynow na rzecz mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Senatorska 18, 00-082 Warszawa), zarejestrowany pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej 526 021 50 88. Dane osobowe przekazywane są w celu i zakresie niezbędnych do zrealizowania procesu płatności.
6) Sprzedający przekazywać będzie dane osobowe Klientów podmiotom trzecim, które będą zaangażowane w realizację ewentualnie zleconych usług dodatkowych, o ile takie przekazanie danych będzie niezbędne do realizacji zleconej usługi dodatkowej. W takim przypadku dane osobowe będą przekazane tylko i wyłącznie w zakresie i w celu niezbędnych do realizacji zleconej usługi dodatkowej.

§10
Polityka prywatności

1) Administratorem danych osobowych jest Sprzedający.
2) Sprzedający gwarantuje ochronę danych osobowych i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej „RODO”.
3) Dane osobowe Klientów lub osób działających w ich imieniu będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu:
a) wykonania Umowy;
b) umożliwienia założenia Konta;
c) utrzymywania Konta i jego funkcjonalności;
d) wysyłki Newsletter’a (jeśli Klient dobrowolnie dokona zapisu na listę mailingową);
e) zakupów Produktów;
f) wykonywania Umów, których stroną jest Klient;
g) podjęcia działań na żądanie Klienta przed zawarciem Umowy, tj. skutecznego złożenia zamówienia.
4) Dane osobowe będą przetwarzane także do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Sprzedającego, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO, m.in. w celu:
a) marketingu towarów i usług własnych;
b) optymalizacji działania Sklepu;
c) dostosowywania informacji przekazywanych za pośrednictwem Sklepu do potrzeb Klientów;
d) statystyk oraz prowadzenia bieżącego kontaktu z Klientami.
5) Po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania Newsletter’a. Dane osobowe Klienta mogą być także przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO dla celów podatkowo-księgowych, gdy realizacja Umów związana jest z obowiązkami księgowo-podatkowymi wynikającymi z przepisów prawa.
6) W przypadku konieczności realizacji Umowy, dane osobowe Klienta mogą być udostępniane operatorom pocztowym lub przewoźnikom wyłącznie w celu dostarczenia Klientowi zamówionego Produktu. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Sprzedającego, jak też podmiotom udzielającym wsparcia na zasadzie usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia danych osobowych do przetwarzania.
7) Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z korzystaniem ze Sklepu, będą przetwarzane przez czas istnienia Konta. Dane osobowe Klienta przetwarzane w celu realizacji Umów, będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu umów sprzedaży. Dane osobowe dotyczące zrealizowanych Umów, będą przechowywane dla celów podatkowo-księgowych przez okres wymagany przepisami prawa. Dane osobowe przetwarzane w celu wysyłania Newsletter’a (na co niezbędna jest odrębna zgoda Klienta), będą przetwarzane do czasu odwołania zgody. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych, będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu na takie przetwarzanie.
8) Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na dotychczasową zgodność przetwarzania z prawem. W celu odwołania zgody należy skierować swoją prośbę na adres poczty elektronicznej lukasz@fizjopersonalny.pl. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych danych osobowych jest niezbędne do założenia Konta i korzystania z jego funkcjonalności, zakupu Produktów, jak również do składanie zamówień i zawierania Umów, natomiast konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości skorzystania z tych funkcjonalności oraz brak możliwości złożenia zamówienia.
10) Szczegółowe postanowienia odnoszące się do Polityki Prywatności są zamieszczone na stronie Serwisu pod następującym adresem: https://fizjopersonalny.sklep.pl/polityka-prywatnosci/.


§11
Postanowienia końcowe

1) Sprzedający dokłada wszelkich starań by realizacja sprzedaży Produktów odbywała się na najwyższym poziome, jednakże nie wyklucza możliwości czasowego zawierzenia dostępności Serwisu w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy systemu.
2) Sprzedający informuje, że w przypadku sporu co do jakości, czy sposobu realizacji zamówienia, Klient, będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może on m.in. :
a) zwrócić się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego, w sprawie polubownego zakończenia sporu pomiędzy nim, a Sprzedającym;
b) zwrócić się do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego, działającego przy Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu ze Sprzedającym;
c) uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu ze Sprzedającym, korzystając z pomocy instytucji publicznych, reprezentujących interesy konsumentów, takich jak Powiatowy (Miejski) Rzecznik Praw Konsumentów lub z pomocy organizacji społecznych, do których statutowych zadań należy ochrona konsumentów (np. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
d) zasięgnąć pomocy i uzyskać niezbędne informacje, zwracając się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
3) W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego, w tym przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
4) Sprzedający oraz Klient, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Regulaminie lub przepisach prawa, będą się komunikować za pośrednictwem poczty elektronicznej:
a) Sprzedający – lukasz@fizjopersonalny.pl
b) Klient – adres podany przy składaniu zamówienia
5) Sprzedający może wprowadzać zmiany w Regulaminie, o ile zostaną ogłoszone ze stosownym wyprzedzeniem, w sposób umożliwiający Klientowi zapoznanie się z nową treścią Regulaminu. Zmiany Regulaminu działają jedynie od chwili ich wprowadzenia i nie naruszają jakichkolwiek praw nabytych przez Klienta.
6) Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 14.12.2022 roku.
7) Załączniki do niniejszego Regulaminu są dostępne pod adresem https://fizjopersonalny.sklep.pl/dokumenty/.


Lista załączników:
Załącznik 1 – formularz zgłoszenia reklamacyjnego
Załącznik 2 – formularz odstąpienia od umowy